Tarief en Praktijkinformatie

 

Tarief en Betalingsvoorwaarden

Tarief 2017 ;

Volwassenen                                       ; € 60,00 per consult

Kinderen                                              ; € 45,00 per consult

HSP duur 1 1/2 tot 2 uur                      ; € 120,00 per consult

U kunt contant betalen en dan het liefst gepast.

Na het consult met telebankieren kan ook.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De meeste ziektekosten verzekeraars vergoeden de consulten of een deel ervan. Informeer bij Uw verzekeraar of U in aanmerking komt voor vergoeding of een gedeelte daarvan.

De praktijkruimte is op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig.

Mocht dit een probleem zijn, bel dan toch om te overleggen. ik kan ook naar Uw adres komen. ik hanteer dan de geldende normen voor km vergoeding.

Registraties / Vergoedingen

Ik ben geregistreerd als natuurgeneeskundig therapeut bij de V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Dit is de grootste beroepenvereniging in Nederland op dit gebied. Registratienummer 2060505A.

Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert. Registratienummer 59002513030.

De praktijk beschikt over AGB codes.

Om klacht en tuchtrecht te waarborgen is Praktijk Isa geregistreerd bij;

De stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

www.rbcz.nu / www.tcz.nu

Het licentie nummer is; 910218R

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

De alternatieve genezers, zoals Natuurgeneeskundige PraktijkISA genoemd wordt door de zorgverzekeraars en de wetgevende macht, was een gewone burger en werd als zodanig in de wet BIG meegenomen (denk hierbij aan de voorbehouden handelingen en de beschermde beroepstitels). Artikel 96 was een kleine uitzondering op dit verhaal, want volgens dat artikel kan de praktijk gesloten worden als ik een gevaar voor de volksgezondheid ben.
De Wkkgz zegt letterlijk in artikel 1

Alternatieve-zorgaanbieder: een solistisch werkende, niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert, dan wel een instelling die uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen;

artikel 2, waarin de zorg die geleverd wordt, is beschreven:

In afwijking van het eerste lid verleent een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Vanaf 1 januari 2017 dient de praktijk ingeschreven te staan bij een door de minister goedgekeurde geschillencommissie, bijna-accidenten moeten gemeld worden bij het daarvoor opgerichte meldpunt.

Praktijk Isa is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is.

http://www.google.nl/url?q=https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-

Praktijk ” ISA ” staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34377017.

Dossier en geheimhouding

Praktijk “ISA”staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

Wet WGBO.

In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik U vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen.

Meer info over wet WGBO; http://wetten.overheid.nl

folder 2017def