Tarief en Praktijkinformatie

 

Tarief en Praktijkinformatie

 

Tarief per 1-1-2018

Volwassenen                                       ; € 60,00 per consult

Kinderen                                              ; € 45,00 per consult

U kunt contant betalen en dan het liefst gepast.

Na het consult met telebankieren kan ook.
Een consult duurt 45 min tot 1 uur.
Het eerste consult duurt iets langer ivm het intake gesprek.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De praktijkruimte is op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig.

Mocht dit een probleem zijn, bel dan toch om te overleggen. ik kan ook naar Uw adres komen ik hanteer dan de geldende normen voor km vergoeding.

Registraties ;

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.
Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Natuurgeneeskundige Praktijk ISA aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).

Het CAT verplicht een therapeut tot het ontvangen van een visitatie. Hierbij wordt gekeken naar de gehele praktijkvoering.  Ook ik heb een visitatie gehad en de praktijk is goedgekeurd zelfs zonder aanteken punten. Ik ben daar best trots op.

 

 

 

 

 

 

 

De volgende verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) het consult;

 • Menzis
 • AnderZorg 
 • Dew drie Zorgkantoren Groningen, Twente en Arnhem
 • Menzis Zorgaanbod (MEZ)
 • CZ, CZ direct
 • Delta Loyd
 • OHRA 
 • Hema
 • PMA       
 • Zilveren Kruis Achmea
 • FBTO
 • Avèro
 • OZF/Achmea                                                                                                              

Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert. Registratienummer 59002513030.

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

De alternatieve genezers, zoals Natuurgeneeskundige PraktijkISA genoemd wordt door de zorgverzekeraars en de wetgevende macht, was een gewone burger en werd als zodanig in de wet BIG meegenomen (denk hierbij aan de voorbehouden handelingen en de beschermde beroepstitels). Artikel 96 was een kleine uitzondering op dit verhaal, want volgens dat artikel kan de praktijk gesloten worden als ik een gevaar voor de volksgezondheid ben.

De Wkkgz zegt letterlijk in artikel 1

Alternatieve-zorgaanbieder: een solistisch werkende, niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert, dan wel een instelling die uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen;

artikel 2, waarin de zorg die geleverd wordt, is beschreven:

In afwijking van het eerste lid verleent een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Vanaf 1 januari 2017 dient de praktijk ingeschreven te staan bij een door de minister goedgekeurde geschillencommissie, bijna-accidenten moeten gemeld worden bij het daarvoor opgerichte meldpunt.

Brochure-VWS-Wkkgz[2218]

Praktijk Isa is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is.

Praktijk ” ISA ” staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34377017.

Dossier en geheimhouding

Praktijk “ISA”staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

Wet WGBO.

In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik U vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Meer info over wet WGBO; 01 – (WGBO) 2012- 54-1

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als praktijkhouder ben ik verplicht aan deze verordening te voldoen.

verordening_2016_-_679_definitief

Behandelingsovereenkomst def

Uw Privacy juli

AVG vastleggen gegevens

handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens

Basismodel+meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Folder 2018